Nieuw pijnplatform gelanceerd. (Neuro-Pain platform)

Het Neuro-Pain platform zal in eerste instantie gebruikt worden voor aanmelding van nieuwe patiënten die in aanmerking komen voor proefbehandeling met en implantatie van een permanente neurostimulator voor de behandeling van Failed Back Surgery Syndrome (FBSS) en Failed Neck Surgery Syndrome (FNSS). Het platform zal in tweede instantie ingeschakeld worden teneinde patiënten met reeds geïmplanteerde neurostimulatoren op te volgen. Tenslotte zal dit platform ook dienstdoen als middel voor de opvolging van het totaalaantal geïmplanteerde neurostimulatoren door het Nationaal Adviesorgaan (NAO), georganiseerd binnen het RIZIV. Het Nationaal Adviesorgaan bestaat uit een representatieve vertegenwoordiging van wetenschappelijke verenigingen (BPS, VAVP, GRID, SSBe), verzekeringsinstellingen (hierna: VI’s) (geneesheren directeurs of/en adviserende geneesheren), de Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen (CTIIMH) en het RIZIV. De NAO zal een advies formuleren in gevallen waarbij voorheen een neurostimulator geïmplanteerd werd bij indicaties anders dan FBSS, FNSS, zoals bijvoorbeeld pancreatitis. De NAO zal haar advies meedelen aan de adviserende arts van de VI van de patiënt die vervolgens een beslissing zal nemen omtrent al dan niet terugbetaling van vervanging van de neurostimulator. Deze informatie wordt ter beschikking gesteld op het platform. 3. De patiënt wordt geselecteerd op basis van medische en psychologische evaluaties. De uitkomst van deze diagnostische evaluaties wordt besproken tijdens een multidisciplinair algologisch overleg (MAO) door een Multidisciplinair Algologisch Team dat betrokken is bij de verzorging van de patiënt. Op dit overleg dienen minimaal de behandelend algoloog, behandelend pijnpsycholoog en behandelend rugchirurg aanwezig te zijn. Een adviserend geneesheer, de huisarts van de patiënt, een pijnverpleegkundige en andere zorgverstrekkers kunnen eveneens worden uitgenodigd op deze multidisciplinaire bespreking. Andere betrokkenen die eveneens, maar niet verplicht, op indicatie kunnen worden uitgenodigd zijn o.a. een revalidatiearts, een sociaal assistent, een klinisch farmacoloog en een psychiater. 4. De behandelende rugchirurg zal in de gevallen die voldoen aan de medische en psychologische criteria een neurostimulator voorschrijven. Na de implantatie start er een proefperiode van minimaal drie weken waarin de patiënt wordt opgevolgd.